Plan Upisa

Plan Upisa

Dječji vrtić Osmijeh
Bana Josipa Jelačića 13F, 22000 Šibenik Matični broj: 01826786, OIB: 59829964625 Ravnatelj: Franka Ercegović Kursan

Temeljem pravilnika o upisu djece na sjednici Upravnog vijeća  Dv Osmijeh, Šibenik 20. ožujka 2023. godine Upravno vijeće  donosi:

PLAN UPISA

za 2023./ 2024. pedagošku godinu

I.

U pedagoškoj godini 2023./ 2024. u Dječji vrtić Osmijeh, Šibenik u vrtićki program upisati se će 25 djece (od 3 god do polaska u školu), za jaslički program (od navršene 1. – 3.  godine) upisat će se 20 djece.

II.

A) OSNOVNI DOKUMENTI:

1. Obrazac Prijave

 • pri ispunjavanju u aplikaciji E – građanin dokument se sam generira za djecu s područja grada Šibenika
 • za djecu s područja općine Bilice dokument se preuzima sa stranice vrtića www.dvosmijeh.hr ili u upravi dječjeg vrtića za djecu s područja općine Bilice

2. Upitnik za roditelje (izdaje Vrtić), preuzeti na stranici vrtića www.dvosmijeh ili u upravi vrtića

3. Rodni list djeteta (preslika) - za djecu s područja općine Bilice

4. Prebivalište

 • Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja, dijete i ostalu malodobnu djecu – već postoji u sustavu E građanin za djecu s područja grada Šibenika
 • Za djecu s područja općine Bilice potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice oba roditelja

5. Liječnička svjedodžba – podignuti u aplikaciju

6. Fotokopija kartona procijepljenosti djeteta - podignuti u aplikaciju

7. Rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan područja grada Šibenika, za djecu s područja općine Bilice.

*Roditelji djece s područja općine Bilice svu obveznu dokumentaciju prilažu u Upravu vrtića

B) DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU

 1. Elektronski zapis sa HZMO-a  kao dokaz o zaposlenju oba roditelja (umjesto radne knjižice); Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 2. Rodni listovi za troje ili više ostale malodobne djece (preslika)
 3. Rješenje o primanju dječjeg doplatka
 4. Za dijete s teškoćama u razvoju  -  rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i medicinska dokumentacija
 5. Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji: smrtni list za preminulog roditelja; potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju; Pravomoćna presuda o razvodu braka
 6. Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj
 7. Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić
 8. Potvrda o smjenskom radu oba roditelja kao dokaz za smjenski vrtić

**Roditelji djece s područja općine Bilice svu dodatnu dokumentaciju prilažu u Upravu vrtića

III.

Upisni rok će trajati od 06.travnja 2023. – 14. travnja 2023. godine.

Rezultati upisa (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) biti će objavljeni na oglasnoj ploči DV Osmijeh, do 02. svibnja 2022. godine, a roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću vrtića.

IV.

Postupak upisa djece u programe Dječjeg vrtića provodi Komisija za upis djece (u nastavku teksta: Komisija).Komisiju na prijedlog ravnatelja imenuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića. U radu komisije obvezno sudjeluje ravnatelj vrtića. Komisija broji 3 člana. Komisija odlučuje o zahtjevima za upis djece u odgojno-obrazovni program na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije. Ukoliko članovi stručno – razvojne službe smatraju potrebnim prije upisa obavit će se inicijalni razgovor s roditeljima, odnosno skrbnicima djece uz nazoćnost djeteta, uz mogućnost konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribavljanja mišljenja i podataka bitnih za odlučivanje.