Javna Objava Upisa

Javna Objava Upisa

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

ŠIBENIK

Bana Josipa Jelačića 13f

Matični broj: 01826786, OIB: 59829964625

Ravnatelj: Franka Ercegović Kursan

Na temelju Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Osmijeh, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh objavljuje:

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./ 2024. GODINU

Zahtjevi za upis podnosit će se od 06.04.2023. godine do 14.04.2023. godine na službenom portalu RH E - građani, a roditelji djece s područja Općine Bilica podnose zahtjev za upis u Upravi Dječjeg vrtića.

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području grada  Šibenika i općine Bilice za djecu koja navršavaju:

  • za redovni program jaslica  (jednu godinu života do 31.8.2023.g.)
  • za redovni program vrtića ( od tri godine do polaska u školu)

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Osmijeh.

Roditelji djece s područja Općine Bilice zahtjev za upis djeteta mogu preuzeti na mrežnoj tsranici Dječjeg vrtića Osmijeh www.dvosmijeh.hr.

 

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju.

Sve obavijesti vezane za upis mogu se dobiti na telefon vrtića 022 333-036 ili na broj mobitela 095 753 7531 ili 095 913 0014 svakog radnog dana u vremenu od 8.00 – 15.00 sati.

Preduvjet korištenja aplikacije e-Upisi je registracija roditelja u sustavu e-Građani, a prije same prijave na Natječaj za upis djeteta u dječji vrtić roditelji/skrbnici trebaju pročitati korisničke upute za roditelje.

Za pristup aplikaciji u katalogu usluga potrebno je izabrati opciju "Odgoj i obrazovanje", a zatim "e-Upisi u odgojno-obrazovne ustanove". Nakon prijave, odabire se opcija modul upisa u dječje vrtiće.

Zbog povezanosti s državnim servisima, sustav će dio potrebne dokumentacije automatski registrirati i dohvatiti u prijavu. Dokumente koje nije moguće pribaviti putem sustava e-Građani, potrebno je priložiti prijavi.

Na mrežnim stranicama svakog od pojedinih vrtića roditelji mogu pronaći detaljne informacije o vrsti programa i objektima koje nude vrtići te potrebnoj dokumentaciji koja se vrednuje prilikom bodovanja.

Roditelji svoje dijete mogu prijaviti u samo jednu predškolsku ustanovu.

Nakon dovršetka procesa prijava, iste će se pregledavati sukladno dostavljenoj dokumentaciji i prijavljenim prioritetima te će se izvršiti bodovanje.

Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnim pločama vrtića 02. svibnja 2023.g. te će se pojedinačno obavijestiti roditelji primljene djece. Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 10 radnih dana od dana objave iste podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Osmijeh.