Odluka o Upisu

Odluka o Upisu

DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH

ŠIBENIK

Bana Josipa Jelačića 13f

Matični broj: 01826786, OIB: 59829964625

Ravnatelj: Franka Ercegović Kursan

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osmijeh donijelo je:

ODLUKU

o upisu djece u programe

predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024.

KAKO KRENUTI S PRIJAVOM U SUSTAV EUPISI?

Sustavu e Upisi možete pristupiti na portalu E-građanin aplikacije e-Upisi,

dostupne na portalu e- Građani na poveznici https://gov.hrhttps://e-upisi.hr/.

Pozivamo roditelje i/ili staratelje djece predškolske dobi koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja da se prijave radi UPISA DJECE u Dječji vrtić Osmijeh, Šibenik.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Od 06.04.2023. do 14.04.2023. godine i to za ostvarivanje slijedećih programa:

 1. REDOVITI 10 – SATNI  PROGRAM u petodnevnom radnom tjednu. Za svu djecu  koja do 31. kolovoza 2023. god. navrše jednu godinu života do polaska u osnovnu školu.
 2. PROGRAM  PREDŠKOLE  INTEGRIRAN U REDOVAN PROGRAM. Za djecu rođenu do 31.03.2018.g.

II. OSNOVNI DOKUMENTI

Za upis djeteta u dječji vrtić roditelj ili staratelj predaje slijedeću dokumentaciju:

1. Obrazac prijave

 • pri ispunjavanju u aplikaciji E – građanin dokument se sam generira za djecu s područja grada Šibenika
 • za djecu s područja općine Bilice dokument se skida sa stranice vrtića www.dvosmijeh ili preuzima u upravi dječjeg vrtića

2. Inicijalni Upitnik za roditelje

 • Upitnik za roditelje se nalazi u sustavu E građanin i ne treba ga dodatno prilagati za djecu s područja grad Šibenika.

 • Upitnik za roditelje (izdaje Vrtić), preuzeti na stranici vrtića www.dvosmijeh.hr ili u upravi vrtića, za djecu s područja općine Bilice.

3. Rodni list djeteta (preslika) - već postoji u sustavu E-građanin

4. Prebivalište

 • Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja, dijete i ostalu malodobnu djecu (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci) za djecu s područja grada Šibenika
 • Za djecu s područja općine Bilice potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice oba roditelja

5. Liječnička svjedodžba – podignuti u aplikaciju

6. Fotokopija kartona procijepljenosti djeteta - podignuti u aplikaciju

7. Rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne
samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan područja grada Šibenika, za djecu s područja općine Bilice

III. DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU

 1. Elektronski zapis sa HZMO-a  kao dokaz o zaposlenju oba roditelja (umjesto radne knjižice); Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 2. Rodni listovi za troje ili više ostale malodobne djece (preslika)
 3. Rješenje o primanju dječjeg doplatka
 4. Za dijete s teškoćama u razvoju  -  rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i medicinska dokumentacija
 5. Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji: smrtni list za preminulog roditelja; potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju; Pravomoćna presuda o razvodu braka
 6. Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj
 7. Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić
 8. Potvrda o smjenskom radu oba roditelja kao dokaz za smjenski vrtić

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Rezultati  upisa (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece)  bit će objavljeni na oglasnoj ploči DV Osmijeh, do 02. svibnja 2023. godine, a roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću vrtića.

IV. Upis

Djeca primljena slijedom obavijesti upisuju se u dječji  vrtić početkom  pedagoške godine (1. rujna 2023.g.), a djeca s liste čekanja tijekom pedagoške godine ukoliko postoji slobodno mjesto.

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, roditelj je obvezan potpisati s Dječjim vrtićem Ugovor o ostvarivanju programa – od 15.lipnja do 01. srpnja 2023.godine.

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, roditelj je obvezan potpisati s Dječjim vrtićem Ugovor o ostvarivanju programa – od 15.svibnja do 01. lipnja 2022.godine.

UPRAVNO VIJEĆE

 DV OSMIJEH, ŠIBENIK

Šibenik, 20. ožujka. 2023. godine