Integrirani engleski program

Integrirani Engleski Program

Integrirani program engleskog jezika se počeo provoditi pedagoške godine 2011./2012.

Osnovni cilj i zadaća programa ranog učenja stranog jezika je senzibiliziranje djeteta za određeno područje ljudske djelatnosti, u ovom slučaju, engleskog govornog područja, poučiti ga specifičnim znanjima i vještinama te ga usmjeriti prema specifičnim sadržajima igre i aktivnostima koje će dijete tijekom odrastanja nastaviti razvijati.

Cilj nam je stvarati adekvatne poticaje i okruženje za cjelokupni razvoj djeteta, posebno one kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za učenjem stranog jezika, tako da će se rano učenje engleskog jezika realizirati kroz situacijski pristup rada s djecom.

SPECIFIČNI CILJEVI:

senzibiliziranje djeteta za englesko govorno područje

poticanje interesa za komunikaciju na engleskom jeziku

poticanje razumijevanje i izražavanje na engleskom jeziku

usvajanje riječi, jezičnih i fonetskih normi jezika kroz igru

poticati djetetovu humanu, slobodnu osobu, znatiželju i stvaralački odnos prema svijetu

zadovoljavanje djetetovih aktualnih potreba i poticanje svih aspekata djetetova razvoja

jačanje pozitivne i realne slike o sebi

razvijanje socijalnih vještina

OPĆE ZADAĆE:

osigurati zadovoljenje djetetovih primarnih potreba

poticati sve aspekte djetetovog razvoja

poticati tjelesni, intelektualni i emocionalni razvoj djeteta

poštovanje djetetove sposobnosti u odnosu na: • antropološke karakteristike

poštovanje djetetove sposobnosti u odnosu na: • antropološke karakteristike

poticati humane vrijednosti i demokratsku društvenu orijentaciju

uvažavanje i zadovoljavanje potreba obitelji i društvene zajednice

SPECIFIČNE ZADAĆE:

zadovoljavanje djetetovih potreba

poticanje senzibiliteta za učenje engleskog jezika kroz igru, pokret i različite aktivnosti

osiguranje optimalnih uvjeta za poticanje dječje motivacije

osiguranje optimalnih uvjeta za poticanje dječje motivacije

NAČIN RADA:

Postepeno uvođenje engleskog jezika

Aktivnosti su na oba jezika jer hrvatski jezik je ipak primaran

Jezične strukture se usvajaju kroz svakodnevne situacije, dnevni ritam skupine, pjesme, priče i ostale sadržaje

Obilježavanje tradicionalnih anglosaksonskih blagdana i običaja

SADRŽAJ I TEME:

Sadržaj možemo promatrati kroz područja:

odgojno-obrazovne teme- kada pristupamo djetetu kao jedinstvenoj osobi, ulazimo u individualni svijet igre, pjesme, priče i slika koje čine njegovo djetinjstvo vedrijim i zdravijim.

Upravo je to svijet s kojim se djeca predškolske dobi kreću- od mašte do stvarnosti koja je izvor različitih zanimljivosti i izazova (ljudi i njihova zanimanja, životinje, boje, vrijeme, hrana,…). U skladu s tim i teme prate dječje interese ali istodobno slijede program redovnog programa vrtića kako bi bio opravdan naziv integrirani program ranog učenja engleskog jezika.

Neka od tematskih područja koja možemo izdvojiti: obitelj i dom, prijatelji, vrtić, boje, brojevi, dijelovi tijela, odjeća, hrana, vrijeme, životinje, igračke, blagdani, kulturna baština.

Rječnik- djeca postupno povećavaju svoj rječnik slijedeći tematska područja kroz koja ih vodi odgojitelji/ice.

Stoga je jako važno inzistirati na ponavljanju osnovnog fonda riječi kroz igre i pjesmice, koji će djeci omogućiti lakše i bolje razumijevanje daljnjeg gradiva.

Gramatika- gramatika se osvještava kroz igru, te je i sama kao takva predmet igre u onoj mjeri i na onoj razini koja je djeci potrebna da govore s razumijevanjem:

a) osobne zamjenice
b) prezent glagola biti
c) glagolska vremena-present simple i present continuons
d) imperativ
e) prijedlozi
f) osnovni prilozi i priložne oznake
g) pridjevi
h) futur Gramatičke strukture koje zbog njihove složenosti nije moguće osvijestiti, a koje su neophodne u slobodnom govoru odgojiteljica kako bi djeca bila izložena prirodnom jeziku i govoru upotrebljavati će se i prezentirati kroz priče i pjesmice, te na takav način djecu slušno navikavati na njihovo korištenje.

Jezične funkcije- cilj programa učenja engleskog jezika je naučiti i osposobiti dijete da se koristi stranim jezikom u onim situacijama koje nalazi u neposrednoj okolini.

To se odnosi na:
a) pozdrav prikladan situaciji
b) predstavljanje
c) imenovanje naučenih stvari, životinja, boja…
d) brojanje
e) opisivanje pojava, stvari, ljudi…
f) postavljanje osnovnih pitanja
g) traženje ili nuđenje predmeta, boja, igračaka…
h) opisivanje određenih stvari, materijala…
i) pričanje priča, recitiranje pjesmica
j) glumu, oponašanje itd.

Djeca se u radu koristie knjigama „First steps 1“, „First steps 2“ (Školska knjiga) „Mouse and me: Starter“ i „Mouse and me 1“ Oxford University Press-a te „Playtime 1“ Oxford University Press-a.

Uz nabrojanu literaturu, odgojitelji/ice raspolažu slikovnicama, Slikovnim rječnikom za djecu te pojmovnim karticama, nastavnim listićima i drugim dodatnim materijalom koji su popratni sadržaj knjiga „Mouse and me“ te „Playtime“ (cd-e, posteri, materijal za fotokopiranje itd.) koje prate i obogaćuju odgojno- obrazovni rad.

U radu se koristi web stranica British Councila na kojoj se nalazi mnogo kvalitetnog materijala, igrica, pjesama i priča koje se mogu iskoristiti u radu s djecom (http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en).

Odgojitelji/ice koji će provoditi program engleskog jezika u svom radu koristiti će različite društvene igre (loto, bingo, memory…), prirodne materijale, pjesme te organizirati priredbe i igrokaze na kojima će djeca moći pokazati usvojeno znanje.